Algemene voorwaarden De Nachtapotheker

Artikel 1 – Definities

 1. Verkoper – De Nachtapotheker – hierna genoemd DNA, is een onderneming dat zich richt op de verkoop van research chemicals aan consumenten en bedrijven.
 1. Klant – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van DNA en niet handelt vanuit een beroep of bedrijf.
 1. Overeenkomst ­– De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die verkocht worden door DNA aan de klant.
 1. Producten – De producten die door DNA worden aangeboden zijn enkel chemicaliën voor research doeleinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de klant en DNA gesloten overeenkomsten waarbij DNA diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DNA overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. DNA behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden direct op de website te publiceren.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De klant kan bestellingen doen op de website. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. De producten zijn voor de Nederlandse markt, dus:
  -Producten mogen niet naar het buitenland vervoerd worden
  -Producten mogen niet naar het buitenland verzonden worden.
 3. Als DNA een bevestiging van de bestelling naar klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. DNA kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een opdracht geplaats door de klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door DNA.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. DNA zal zich inspannen de diensten naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. DNA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal DNA de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van klant, en zullen door DNA worden doorbelast aan klant.   
 4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DNA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DNA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DNA zijn verstrekt, heeft DNA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 5. De klant draagt er zorg voor dat DNA zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant DNA hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. DNA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. DNA behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren. Dit kan onder meer in geval er problemen zijn met de betaling, levering of voorraad. Tevens geldt dit indien de klant de minimale leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen DNA en klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DNA op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen DNA en klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. DNA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat DNA goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is DNA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DNA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is mogelijk. Echter, het kan voorkomen dat een order niet te annuleren valt omdat we meerdere malen per dag onze orders versturen. In dat geval kan een order ongeopend retour gezonden worden.
 2. Annulering kan niet meer geschieden indien veertien (14) dagen na de bestelling zijn verstreken.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. DNA heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan DNA mede te delen.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien DNA besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit en in Nederland. Voor verzending geldt een minimale orderwaarde van veertien (14) euro.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Indien is gekozen voor pakketpost, en na onderzoek blijkt dat de bestelling niet is geleverd, dan is DNA hiervoor verantwoordelijk. Indien is gekozen voor brievenbuspost dan is het risico voor de klant; DNA is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte post.
 3. DNA bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. DNA kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 4. De kosten van verzending komen voor rekening van de klant. Indien men kiest voor brievenbuspost en indien er meerdere producten worden besteld, neemt DNA de kosten voor levering op zich.
  Indien men kiest voor pakketpost dan wordt er altijd een bedrag van 4,95 euro in rekening gebracht.
 5. De levertermijn van DNA is afhankelijk van de bestelling en bedraagt 1-2 werkdagen. Indien men kiest voor brievenbuspost dan wordt op zondag en maandag niet bezorgd. De levertermijn kan dan ook niet gezien worden als een fatale termijn.
 6. Indien er sprake is van vertraging in de levering, wordt klant hiervan binnen veertien (14) dagen op de hoogte gesteld.

Artikel 10 Retournering

 1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door de klant betaalde bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien de klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door de klant is veroorzaakt.
 3. De klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien de klant besluit de producten te retourneren, dient de sealing of verpakking voor uw eigen veiligheid ongeopend te zijn.
 4. De klant kan het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering zijn voor rekening van de klant.
 5. De klant is verplicht een bewijs van verzending te bewaren en te tonen indien dit door DNA wordt opgevraagd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. DNA is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien de klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is DNA nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
 3. DNA is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van DNA, verleent de klant de bevoegdheid aan DNA om, als een door DNA ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de klant te aanvaarden.
 4. DNA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. DNA is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
 6. DNA is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 7. De klant vrijwaart DNA voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de diensten of verkochte producten.
 8. De producten van DNA zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumptie of gebruik op enige andere manier dan voor onderzoeksdoeleinden. De producten mogen nooit gebruikt worden in combinatie met alcohol, drugs of andere verdovende middelen. DNA is niet aansprakelijk indien de klant de producten op een andere manier gebruikt en hierdoor schade ontstaat.
 9. Indien DNA aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van DNA met betrekking tot haar diensten.
 10. De aansprakelijkheid van DNA is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien DNA niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DNA.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DNA, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van DNA zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, (ernstige) storingen in de systemen van DNA, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal DNA overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die DNA heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst.

Artikel 13 Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk kennis te geven.

 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. DNA kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. DNA behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hieronder valt onder meer de merknaam, het logo, het concept en het ontwerp van DNA. Alle plaatjes en andere grafische uitingen die worden gebruikt op de website behoren tot het intellectueel eigendom van DNA.
 2. De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DNA van gegevens. De klant zal DNA vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien de klant een klacht heeft dient de klant dit schriftelijk te zenden aan info@de-nachtapotheker.nl of telefonisch te melden via WhatsApp 06 42183715.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 3. De producten worden verstuurd via PostNL. Enige vertraging of het niet aankomen, dan wel beschadiging van de levering nemen wij niet voor onze rekening. Dit ligt bij PostNL of bij de klant. Bij briefpost zullen wij geen her-zending doen in geval van verlies door de verzendende partij.
 4. Wij kunnen alleen her-zenden als is bewezen dat het pakketje niet aangekomen is op het door de klant aangegeven adres.